တကၠသိုလ္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ေရာက္ၿပီ

အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ တကၠသိုလ္လာတက္တာသံုးႏွစ္ေတာင္ရွိၿပီ။ အခိ်န္ေတြကုန္တာလည္းျမန္လိုက္တာ…

ေနာက္ဆံုးႏွစ္ကို ဘယ္လိုအကိ်ဴးရွိရွိ ေက်ာ္ျဖတ္သင့္သလဲဆိုတာကို ဒီေႏြရာသီမွာ စဥ္းစားခဲ့တယ္။ ပထမဦးဆံုးေသာ ရည္မွန္းခ်က္က ေနာင္ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းတက္ရင္ အဆင္ေျပေအာင္ ျပင္ဆင္ဖို႔ပါ။ ယူသင့္တဲ့ဘာသာရပ္ေတြ (ဥပမာ သခ်ၤာ) ကိုမေၾကာက္မရြ႕ံနဲ႔ ယူမယ္။ ေဘာဂေဗဒနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သုေတသနစာတမ္း ေရးမယ္။ ဒီစာတမ္းကို ျပဳစုတဲ့အခါ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ေက်နပ္အားရၿပီး ဂုဏ္ယူႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါမယ္။

အခ်စ္ရဆံုး၊ ဒါမွမဟုတ္ အေလးစားရဆံုး သူငယ္ခ်င္းေတြ မိတ္ေဆြေတြကို ပိုအခိ်န္ေပးမယ္။ ဂ်ဴးကိုယ့္ကိုယ္ကို အရမ္းကံေကာင္းတယ္လို႔ျမင္တယ္။ စိတ္တူ ကိုယ္တူရွိၿပီး သေဘာထားလည္းႀကီးတဲ့မိတ္ေဆြေတြ ဒီသံုးႏွစ္အတြင္းမွာ အမ်ားႀကီးရတယ္။

အဂၤလိပ္အေရးအသားေကာင္းေအာင္ အားထုတ္ရမယ္။ ကလာ့(ခ့္) တကၠသိုလ္ မားကတ္တင္းရံုးက ဂ်ဴးကိုအလုပ္ခန္႔ထားတာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ။ ရံုးက ဒါ႐ိုက္တာက အရမ္းသေဘာေကာင္းတယ္။ ဒီႏွစ္ေတာ့ ဂ်ဴးကို ေဆာင္းပါးတိုေတြေရးဖို႔ အခြင့္အေရးပိုေပးပါလို႔ ေမးထားခဲ့တယ္။

--

--

Studying in Yoo-Ess-A| Born & raised in Myanmar

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store